Elämyspedagogiikka

Elämyspedagogiikka tarkoittaa ihmisen kasvun ja oppimisen mahdollistamista sellaisten elämysten kautta, jotka koskettavat ihmistä kokonaisvaltaisesti. Elämyspedagogiikka perustuu ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokaisessa ihmisessä on  jotain hyvää, jota kehittämällä  saadaan aikaan henkistä kasvua.

Elämyspedagogiikassa yksilöille pyritään tarjoamaan haasteita, joiden kohtaamisen ja voittamisen avulla ihmisellä on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Kokemuksellisuus ja kokonaisvaltaisuus kulkevat elämyspedagogiikassa käsi kädessä. Ihminen on kokonaisuus, jonka perusolemukseen kuuluu kokonaisvaltainen suhde todellisuuteen. Sama näkemys ihmisestä ajattelevana, tuntevana ja tekevänä kokonaisuutena on ollut lähtökohtana myös monissa muissa reformistisissa liikkeissä, kuten Montessori- ja Steinerpedagogiikassa.

Oppimisympäristönä on usein luonto. Toimintaan voi sisältyä esimerkiksi patikointia, melontaa tai kiipeilyä. Seikkailu, ryhmätehtävät ja erätaitojen opettelu ovat kurssilla kasvatuksen ja oppimisen välineitä, ei itsetarkoitus. Elämyksiä voivat tarjota myös  taiteeseen tai draamaan liittyvät elementit.

Elämyspedagoginen, haasteellinen toiminta antaa mahdollisuuksia yksilöille ja ryhmille huomata ja arvioida toimintatapojaan erilaisissa tilanteissa. Ryhmä on yksilölle peili, jonka kautta hän saa palautetta itsestään ja toiminnastaan. Outward Bound kurssilla osallistujille tarjotaan mahdollisuuksia omien rajojen ylittämiseen ja uusien toimintatapojen omaksumiseen.

Palautekeskustelujen avulla kurssilla opittu pyritään siirtämään osallistujien arkeen. Kokemus itsensä voittamisesta antaa valmiuksia elämän haasteista selviämiseen.

Elämyspedagogiikkassa uskotaan voimistuneiden ja positiivisia ominaisuuksia löytäneiden ihmisten olevan myös valmiimpia ottamaan vastuuta paitsi itsestään, myös toisista ja ympäröivästä yhteiskunnasta.

 

Historia

”Eksentrikko ehkä, uudistaja varmasti, suuri epäilemättä.” sanoi Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa Prinssi Philip  Kurt Hahnista, Outward Boundin perustajasta.

Modernin elämyspedagogiikan kehittäjänä tunnetaan saksalaissyntyinen reformipedagogi Kurt Hahn (1886–1974). Hahn ei koskaan luonut yhtenäistä kasvatusteoriaa, vaan otti vaikutteita pedagogiikkaansa muun muassa Goethen, Platonin ja Rousseaun ajatuksista. Platonin Tasavalta-teos vaikutti Hahnin kasvatusfilosofiaan suuresti – yhteiskunnan tehtävänä on varmistaa kansalaiselle mahdollisuus löytää omat vahvuutensa.

Hahn näki aikansa yhteiskunnallisen tilan sairaana ja kyvyttömänä tukemaan nuorten positiivista kehitystä. Hän näki sivilisaatiossa etenkin nuorisoon vaikuttavia sosiaalisia sairauksia, joita olivat:

  • liikkumisen liika helpottuminen,
  • aloitteisuuden ja yritteliäisyyden väheneminen katsojan roolin omaksumisen takia,
  • muistin ja mielikuvituksen heikkeneminen, koska kaikki tarjottiin valmiina,
  • käden taitojen unohtuminen,
  • itsekurin rappeutuminen liiallisten virikkeiden ja ärsykkeiden vuoksi sekä
  • sekä säälin ja myötätunnon heikentyminen ainaisen kiireen ja tehokkuusajattelun myötä.

Hahn uskoi, että kasvatuksen tulisi herättää elämännälkää. Hahn toivotti tervetulleeksi voimakkaat tunne-elämykset, kuten hämmennyksen, pelon ja voitonhuuman. Kokemuksen tuli olla ladattu yhdessä tekemisen ja löytämisen ilolla.

Hahnin pedagogiikka muodostui neljästä elementistä: fyysisestä harjoituksesta, projektista, retkestä ja pelastuskoulutuksesta. Fyysiseen harjoitukseen kuului rohkeuden, kunnon ja kestävyyden parantaminen. Projekti vetosi mielikuvitukseen ja auttoi osanottajien suunnittelemaan, organisoimaan, tekemään käsillään ja kestämään rasituksia. Retkellä (purjehdus, kanootti, kiipeily, hiihto) harjoiteltiin aloitteellisuutta, itsensä voittamista ja kykyä tehdä päätöksiä. Pelastuskoulutuksen kautta opittiin arvioimaan riskejä sekä ottamaan vastuuta muista ihmisistä ja ryhmän jäsenistä.  Hahnin tavoitteena ei ollut kasvattaa yhteiskuntaan sopeutuvia yksilöitä, vaan vastuunkantajia, jotka ovat valmiita muuttamaan yhteiskunnan epäkohtia.

Natsien tultua valtaan Saksassa Kurt Hahn puhui ihmisten ja yksilön vapauden puolesta. Hän uskoi yksilön vapauteen, mutta piti tärkeänä nuorten kasvattamista kokemuksen kautta huomaamaan sosiaalisten siteiden tärkeyttä yksilön vapauden säilyttämiseksi. Hahn karkoitettiin kotimaastaan ja hän muutti tukijoittensa, Englannin hallituksen ja kuninkaallisen perheen jäsenten avulla Englantiin. Vuonna 1934 Hahn perusti Gordonstounin koulun Skotlantiin. Siellä hän lisäsi koulutukseen purjehdustaidot, koska halusi tutustuttaa nuoret riskien ottamiseen. Hahn ei koskaan kannattanut seikkailua seikkailun vuoksi. Meriolosuhteita käytettiin ”oppimiseen meren kautta, ei meren vuoksi”. Gordonstounin oppilaisiin kuului mm. prinssi Philip, Edinburghin herttua, jolta Hahn sai myöhemmin tukea.

Vuonna 1940 Hahn tapasi Jim Hoganin, nuoren historianopettajan, joka oli kiinnostunut nuorisotyöstä ja josta myöhemmin tuli ensimmäisen Outward Bound -koulun johtaja. Yhdessä he suunnittelivat uutta paikkaa, jossa nuorille voitaisiin pitää kuukauden mittaisia kursseja luokkahuoneiden ulkopuolella. Hahn löysi sopivan paikan Aberdoveystä, Walesistä. Taloudellista tukea saadakseen Hahn otti yhteyttä suuren laivanrakennusyhtiön johtajaan Lawrence Holtiin, joka tunsi Hahnin koulutusmenetelmien vastaavan juuri niihin haasteisiin, joita sen päivän nuorten merimiesten koulutus tarvitsi. Holt toi käsitteen ”Outward Bound” toiminnan motoksi.

Vuonna 1946 perustettiin kaiken takana toimiva säätiö Outward Bound Trust. Maailman OB -koulujen ja keskusten toimintaa koordinoi ja avustaa Outward Bound International, joka perustettiin vuonna 1997. Myöhemmin Outward Bound on levinnyt kaikkiin maanosiin ja yli kolmeenkymmeneen maahan.

Outward Bound Finland ry (OBF) on perustettu vuonna 1993 sen jälkeen kun ryhmä suomalaisia nuorisotyön edustajia vieraili Saksassa Outward Bound Koeningsburgissa. Vierailun jälkeen tämä ryhmä työskenteli yhdessä tavoitteenaan avata Outward Bound –koulu Nurmekseen. Vuonna 1994 mennessä Outward Bound International myönsi lisenssin Outward Bound Finland ry:lle, joka aloitti toimintansa suomalaisnuorten parissa.

Tutustu Outward Bound Internatiol:iin

Our mission is to help people discover and develop their potential to care for themselves, others, and the world around them through challenging experiences in unfamiliar settings.