HANKKEET

Roolipeli -hanke 2020-2021

Outward Bound Finland:n ja LAB ammattikorkeakoulun yhteinen valmennusohjelma

 

Haluatko kehittyä nuorten vahvistamisessa kohti tietoisia ja omannäköisiä koulutus- ja uravalintoja? Kiinnostaako elämyspedagogiikka ja kokemuksellinen oppiminen? Haluatko olla mukana muuttamassa maailmaa?

 

Tervetuloa mukaan syyskuussa 2020 käynnistyvään Roolipeli –valmennusohjelmaan! Valmennusohjelma on tarkoitettu nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskenteleville kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaisille. Voit olla esimerkiksi opettaja perus, -toisella -tai korkea-asteella, opinto-ohjaaja, nuorisotyöntekijä, ohjauspalveluissa työskentelevä ammattilainen tai harrastusohjaaja.

 

Valmennusohjelma antaa valmiuksia esimerkiksi tunnistaa sukupuoleen liittyviä ennakko-oletuksia, tukea nuoria näkemään entistä useammat koulutus -ja uravaihtoehdot mahdollisina sekä kehittää omaa työtään ja koko organisaatiota tasa-arvoisemmaksi.

 

Valmennusohjelma koostuu kahdesta lähipäivästä ja kahdesta lähijaksosta luonnossa sekä omassa työssä nuorten kanssa toteutettavista konkreettisista kehittämistehtävistä lähijaksojen välillä. Valmennusohjelma perustuu aiheen oppimiseen kokemuksellisuuden ja reflektion kautta sekä osallistujien aktiiviseen toimijuuteen koko valmennuksen ajan. Valmennusohjelmaan mahtuu 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valmennusohjelman lähipäivät järjestetään Lahdessa ja luontojaksot Evon retkeilyalueella Hämeenlinnassa. Osallistuaksesi voit asua missä päin Suomea tahansa, sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta retkeilystä ja retkeilyvarusteet ovat saatavilla järjestäjältä niitä tarvitseville. Ohjelma on osallistujille maksuton, matka -ja ruokakuluista vastaavat osallistujat itse. Muutokset valmennuksen toteutuksessa ovat mahdollisia.

 

Lähipäivät järjestetään seuraavasti:

  • 16.9. Lahti
  • 9-11.10 Evon retkeilyalue, Hämeenlinna
  • 13-15.11 Evon retkeilyalue, Hämeenlinna
  • 9.12. Lahti

Valmennusohjelman toteuttavat Outward Bound Finland ry ja LAB- ammattikorkeakoulu osana Roolipeli -hanketta, jonka tavoitteena on lieventää sukupuolisegregaatiota koulutus- ja uravalinnoissa. Hankkeessa kehitetään ja tarjotaan sukupuolisegregaatiota lieventäviä työkaluja kasvatus -ja ohjausalalle. Menetelminä ovat elämyspedagogiikka ja kokemuksellinen oppiminen.

 

Ilmoittaudu mukaan ao.linkistä;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVyVZ0b1GMV5uF-JsfrB59QJS8RdPDf8JgUc-evedYsyUDUA/viewform?usp=sf_link

 

Lämpimästi tervetuloa oppimaan ja kehittymään kanssamme! 

 

LUODE – Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä

LUODE -hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille oppimis- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitojaan. Tulevaisuuden työssä tarvittavia taitoja, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen menetelmien avulla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää yrittäjyyskasvatuksen pedagoginen toimintamalli, joka voidaan liittää osaksi monialaista yhteistyötä opetus- ja kasvatusalalla.

Hankkeen aikana tullaan järjestämään innostavia koulutuksia, kursseja ja tapahtumia nuorille ja ennen kaikkea yhdessä nuorten kanssa. Samalla kehitetään mielekkäitä sisältöjä oppilaiden ja opiskelijoiden TET- ja TOP -jaksoihin, jotta nuoret pääsevät varhaisessa vaiheessa tutustumaan omiin kiinnostuksen kohteisiin työelämässä. Luonto-, taide-, liikunta- ja mediasisältöjen monialainen yhdisteleminen pilottitoiminnassa tuottaa nuorille hyvinvointia edistäviä kokemuksia, he oppivat tulevaisuuden tärkeitä elämänhallinnallisia taitoja samalla kun heitä rohkaistaan luovuuteen ja aloitteellisuuteen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin yliopisto. Paikallisia toteuttajia ovat sen lisäksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry sekä Suomen Urheiluopisto. Hankkeen valtakunnalliseen toteuttajaverkostoon kuuluvat myös Taideyliopisto sekä Suomen Latu. Suomen Urheiluopiston vahvuuksiin hankkeessa kuuluu luonnollisesti liikunta, luonto ja hyvinvointi, joita yhdistelemällä muihin mukana olevin menetelmiin saadaan luotua uusia menetelmiä nuorisoalan tarpeisiin.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, jonka rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen rahoitus on yhteensä noin miljoona euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusosuus on 75 % ja loppuosa tuensaajien omarahoitusta ja muuta ulkopuolista rahoitusta.

Hanke käynnistyi tammikuun alussa 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun.