HANKKEET

LUODE – Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä

LUODE -hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille oppimis- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitojaan. Tulevaisuuden työssä tarvittavia taitoja, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen menetelmien avulla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää yrittäjyyskasvatuksen pedagoginen toimintamalli, joka voidaan liittää osaksi monialaista yhteistyötä opetus- ja kasvatusalalla.

Hankkeen aikana tullaan järjestämään innostavia koulutuksia, kursseja ja tapahtumia nuorille ja ennen kaikkea yhdessä nuorten kanssa. Samalla kehitetään mielekkäitä sisältöjä oppilaiden ja opiskelijoiden TET- ja TOP -jaksoihin, jotta nuoret pääsevät varhaisessa vaiheessa tutustumaan omiin kiinnostuksen kohteisiin työelämässä. Luonto-, taide-, liikunta- ja mediasisältöjen monialainen yhdisteleminen pilottitoiminnassa tuottaa nuorille hyvinvointia edistäviä kokemuksia, he oppivat tulevaisuuden tärkeitä elämänhallinnallisia taitoja samalla kun heitä rohkaistaan luovuuteen ja aloitteellisuuteen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin yliopisto. Paikallisia toteuttajia ovat sen lisäksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry sekä Suomen Urheiluopisto. Hankkeen valtakunnalliseen toteuttajaverkostoon kuuluvat myös Taideyliopisto sekä Suomen Latu. Suomen Urheiluopiston vahvuuksiin hankkeessa kuuluu luonnollisesti liikunta, luonto ja hyvinvointi, joita yhdistelemällä muihin mukana olevin menetelmiin saadaan luotua uusia menetelmiä nuorisoalan tarpeisiin.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, jonka rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen rahoitus on yhteensä noin miljoona euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusosuus on 75 % ja loppuosa tuensaajien omarahoitusta ja muuta ulkopuolista rahoitusta.

Hanke käynnistyi tammikuun alussa 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun.