top of page
Etsi
  • Elina Elme

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toiminnallisesti

LAB Ammattikorkeakoulu ja Outward Bound Finland ry. ovat yksin ja yhteistyössä toteuttaneet menestyksekkäästi useita koulutus -ja kehityshankkeita. Viimeisimpänä yhteistyöhankkeena toteutimme Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Roolipeli-hankkeen, jossa tehtiin kahden vuoden ajan (2020–2022) sinnikkäästi työtä sukupuolisegregaation purkamisen eteen. Aihe oli meille tärkeä useastakin syystä eikä vähiten siksi, että meillä kaikilla on oikeus tehdä omaa elämää koskevia valintoja sukupuolistereotypioista -ja normeista vapaasti.Yhteistyömme saa jälleen jatkoa, tällä kertaa Opetushallituksen tuella. Tasa-arvoa ja toiminnallisuutta-hankkeessa tullaan toteuttamaan opetus -ja kasvatusalan täydennyskoulutuksia, joiden tavoitteena on tukea oppilaitosten tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toimeenpanoa. Koulutukset toteutetaan Lahdessa, Jyväskylässä ja Kuopiossa vuosien 2024 ja 2025 aikana.


Hankkeessa:


  • vahvistetaan kasvatusalan ammattilaisten osaamista tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, sukupuolitietoisesta ohjauksesta sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien täytäntöönpanosta.

  • tarjotaan kasvatus –ja ohjausalan ammattilaisille ennakkoluuloja ja normeja purkavia, kaikkien turvallisuutta edistäviä työtapoja pedagogisessa työssä.

  • tuetaan osallistujien toimintaorganisaatioiden lakisääteistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä.

  • luodaan toiminnallisia ja kokemuksellisia välineitä edistämään toimijoiden pedagogista osaamista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä.

  • tuodaan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä sanasto tutuksi

  • tuetaan opetusalan ammattilaisten ammatillista kehittymistä ja kasvua vahvistamalla ammatillisen reflektoinnin ja vertaisoppimisen taitoja

  • tuetaan välillisesti myös lasten ja nuorten osallisuutta, toimijuutta ja hyvinvointia ja kykyä tehdä sukupuolitietoisia (ala)valintoja.

Oppimisprosessin viitekehyksenä toimii elämyspedagogiikka, joka menetelmänä tukee hyvin asenteiden ja uskomusten purkamista. Lähiopetusjaksojen toimintaympäristönä toimii luonto.


Miksi osaamista tulee vahvistaa?


Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien velvollisuuksiin. Tasa-arvolaki edellyttää, että oppilaitokset tekevät toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuuslaki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelman tekoa (OPH 2022).Opetushallituksen vuonna 2019 toteuttaman kyselyn perusteella monen koulun tasa-arvosuunnitelmissa on puutteita ja tasa-arvotyöhön tarvitaan lisää konkretiaa (OPH 2020). Tasa-arvo on moniulotteinen kokonaisuus ja oppilaitoksien näkökulmat ja haasteet koulutuksellisessa tasa-arvossa vaihtelevat alueittain (Dialogeja tasa-arvosta, OPH), yksi tasa-arvohaaste Suomen koulutuksessa on sukupuolisegregaatio eli koulutusalojen sukupuolen mukainen eriytyminen, mikä on vahvempaa kuin Euroopassa keskimäärin (EIGE 2020). Nuorten parissa työskentelevillä kasvattajilla, ohjaajilla ja opettajilla on keskeinen merkitys nuorten alavalinnoille (TAT 2020) ja käytännössä esimerkiksi TET-jaksoja pitäisi kehittää ja tuoda mukaan vahvemmin osaksi koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia (Mayer ym. 2022). Opettajat ja ohjaajat tarvitsevat sukupuolitietoisen opetuksen ja ohjauksen taitoja (KARVI 2021) ja koulujen toimintakulttuuria sekä oppilaanohjauksen käytäntöjä tulee kehittää sukupuolitietoisemmaksi (Saarinen ym. 2021, KARVI). Sukupuoleen liittyvät ilmiöt voidaan kokea hankaliksi teemoiksi keskustella ja niihin liittyy paljon sanastoa, jota ei aina tunneta tai uskalleta käyttää (Jänkälä 2020), mikä puolestaan vaikeuttaa opetusalan asiantuntijoiden mahdollisuuksia tukea nuoria identiteetin rakentamisessa. Ohjauksen eri muotojen kehittäminen on yksi keskeinen KARVIn(2021) opetustoimen kehittämissuosituksia henkilöstön osaamisen kehittämiseen.


Lisää hankkeen tulevista koulutuksista kuulet varmasti syksyn 2023 aikana, joten seuraa verkkosivujamme ja sosiaalisen median kanaviamme.


Elina Elme

Toiminnanjohtaja

Comments


bottom of page