top of page

Hankkeet

Outward Bound Finland ry. toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita ja projekteja vuosittain erillisrahoituksella yksin tai yhteistyökumppaniensa kanssa. Hankkeiden kautta pyritään kokeilemaan ja löytämään uusia hyviä toimintatapoja, uusia toiminnan kohderyhmiä sekä elämyspedgaogisen osaamisen soveltamisaloja. Tältä sivulta löydät tietoa sekä käynnissä olevista että jo päättyneistä hankkeistamme.

Toimi - Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toiminnallisesti

LAB ja Outward Bound Finland ry järjestävät vuonna 2024
elämyspedagogiikkaa hyödyntävän koulutussarjan, joka kehittää osaamista tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä niihin liittyvistä suunnitelmista. 
Kohderyhmänä Lahden, Jyväskylän ja Kuopion 2. asteen opettajat, rehtorit ja oppilaanohjauksesta vastaava henkilöstö. 


Painotamme vuorovaikutteista ja keskustelevaa oppimisilmapiiriä. Sinun tasa-arvo ja yhdenvertaisuusosaamisellasi on suuri vaikutus opiskelijoihin, joten tule rakentamaan merkityksellisyyttä ja oppimaan lisää kollegoilta ja asiantuntijoilta. Hankkeesta enemmän tästä.

Koulutus toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella. 

 

SOTELI - Yhteistä ymmärrystä rakentamassa liikunnasta ja hyvinvoinnista

Haaga-Helia amk, LAB ammattikorkeakoulu, Outward Bound Finland ry ja Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö toteuttavat yhdessä SOTELI – YHTEISTÄ ymmärrystä rakentamassa liikunnasta ja hyvinvoinnista hankkeen.

Hankkeessa kehitetään sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten sekä tulevien ammattilaisten liikuntaosaamista monialaisena yhteistyönä.
Toisena tavoitteena on vahvistaa liikuntaneuvonta- ja elintapaohjausta toteuttavien ammattilaisten asiakkaiden kohtaamista ja vuorovaikutustaitoja sekä liikkumisen edistämistä osana hyvinvoinnin edistämistä.
 
Hankkeessa rakennetaan yhteinen lähestymistapa kokonaisvaltaisen liikkumiskokemuksen ohjaamiseen. Tässä lähestymistavassa yhdistyvät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan osaaminen elämyspedagogiikkaan ja kokemukselliseen oppimiseen. Hankkeessa mukana olevien osallistujien kanssa yhdessä lähdetään tutkimaan heidän omia asenteita, mielikuvia sekä suhdetta liikkumiseen sekä kehitetään työkaluja liikkumisen edistämiseen sekä harjoitellaan niiden käyttöä huomioiden eri alojen omat toimintaympäristöt.

Hankkeen tuloksena syntyy yhteinen SOTELI-alan koulutus liikkumisen edistämiseen, jota voidaan tarjota eri oppilaitoksissa ja eri asteilla.

Hankkeen kesto: 1/2024 - 3/2026


Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahasto ESR+ osarahoituksella.

Peacebuilding skills for Youth Workers to prevent
discrimination and to build more equal, inclusive and diverse
communities.

Outward Bound Finland ry. ja Outward Bound Peacebuilding järjestävät yhdessä koulutuksen eurooppalaisten Outward Bound koulujen työntekijöille. Osallistujia tulee kouluttajat mukaan lukien yhdeksästä eri maasta.

 

Koulutus kehittää nuorisotyöntekijöiden kykyä käsitellä haasteita ja omien maidensa ja alueidensa eri yhteisöjen sisäisiä ja ulkoisia konflikteja. Koulutus tarjoaa "tahtoa ja taitoa" auttaa muita, myös nuoria, olemaan myötätuntoisempia johtajia paikallisella tasolla. Löytämään tuottavia ratkaisuja haasteisiin, sekä yhteistyöhön perustuvia lähestymistapoja konflikteihin. Sen merkitys näkyy yhteisöissä, jotka yrittävät vastata maahanmuuttajien, pakolaisten sekä aliedustettujen ryhmien ja erilaisten identiteettien tarpeisiin.

 

Koulutus sisältää etätapaamisia sekä viikon koulutusjakson, joka toteutetaan huhtikuussa -24 Metsäkartanon Nuorisokeskuksella.

Outward Bound Peacebuilding pitää majaansa New York:issa, heidän kotisivuilleen pääset tästä.

Koulutus toteutetaan Erasmus+ rahoituksella.

Sosiokulttuurinen innostaminen SOI -hanke (PÄÄTTYNYT)

LAB Ammattikorkeakoulun ja Outward Bound Finland ry:n yhteisessä SOI-hankkeessa (sosiokulttuurinen ohjaus ja innostaminen) kokeillaan ja tarjotaan taide- ja luontolähtöisiä toimintamalleja, jotka antavat opiskelijoille, opintojen siirtymävaiheessa oleville sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille uusia keinoja kohdata ja käsitellä erilaisia haasteita ja muutoksia elämässä.

 

Pyrkimyksenämme tässä hankkeessa on erityisesti vahvistaa nuorten ja nuorten aikuisten elämän -ja arjenhallinnan taitoja ja resilienssiä. Hankkeessa muutoksen avaimena toimii kokemuksellisuus ja oleellista on, että hankkeen aikana löydämme selkeitä tapoja kuvata tätä muutosta tavalla, joka mahdollistaa menetelmien yksinkertaisen monistamisen lähes missä tahansa organisaatiossa.

Blogikirjoitus aiheesta.

Nuoren oikeus olla ja onnistua -hanke (PÄÄTTYNYT)

Hankkeessa tehtiin työtä kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten sekä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaina olevien nuorten aikuisten parissa. Hankkeessa toteutettiin vuoden 2022 aikana 10 elämyspedagogista ja kokemuksellista leiriä luonnossa, joiden tavoitteen oli osallistuvien nuorten itsetuntemuksen vahvistaminen, omien vahvuuksien ja potentiaalien havaitseminen, luontoyhteyden vahvistaminen ja negatiivisen minäkuvan muuttaminen. Toiminnalla pystyt vaikuttamaan erityisesti siihen, että sijoitettuja nuoria leimaavan negatiivisen kehän ja negatiivisen minäkuvan keskelle on tuotu mielekästä tekemistä, joka on tuottanut vahvoja kokemuksia omasta arvosta, pärjäämisestä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Elämyspedagogiikka oppimisen ja opettamisen välineenä (PÄÄTTYNYT)

Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on  lisätä, vahvistaa ja monipuolistaa  esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen,  ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajien, opinto-ohjaajien sekä tukipalvelujen henkilöstön uudessa OPS:ssa korostuvien pedagogisten menetelmien hallintaa ja ammatillista osaamista. Tavoitteena on lisätä ammattilaisten ymmärrystä siitä, miten lasten ja nuorten oppimista, kasvua ja kehitystä voidaan tukea ja vahvistaa elämysten ja kokemusten avulla. Hankkeessa järjestetään neljä eri koulutusta, jotka toteutetaan verkko-opintoina vuosien 2021 ja 2023 aikana.

Roolipeli-hanke (PÄÄTTYNYT)

Roolipeli-hankkeen tavoitteena oli muuttaa niiden ammattilaisten toimintaa, jotka työskentelevät koulutus- ja työuravalintojaan tekevien nuorten kanssa. Keskeisiä hankkeen kohderyhmiä olivat opettajat, oppilaanohjaajat, nuorisotyöntekijät, ohjauspalveluissa työskentelevät ammattilaiset sekä nuorten harrastusohjaajat. Hanke tarjosi näille ammattiryhmille konkreettisia työvälineitä sukupuolisegregaatiota vahvistavan toiminnan tunnistamiseen sekä siihen, millä keinoilla ammattilaiset voivat lieventää segregaatiota omassa työssään. Hankkeessa hyödynnettiin elämyspedagogiikka ja kokemuksellista oppimista aikuisten ja nuorten muutoksen ja kehityksen välineenä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Outward Bound Finland ry. Hanke toteutettiin vuosina 2020-2022. 

Hankkeen julkaisuihin tästä.

Luonto ja taide nuorten oppimisympäristönä -hanke LUODE (PÄÄTTYNYT)

LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hankkeessa tarjottiin nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä taitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opeteltiin luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen avulla. Myös työelämäkeskusteluissa keskeisiksi käsitteiksi nousseet resilienssi ja minäpystyvyys huomioitiin nuorten ohjauksessa. Fokuksena oli kehittää työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- ja ammatillisessa opetuksessa. 

 

Hankkeen päärahoittajana (75%) oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. LUODE-hanke oli luonteeltaan kehittämis- ja tutkimushanke ja se oli käynnissä vuosina 2018-2020. 

LUODE-hanke.

Mun juttu-meidän tulevaisuus -hanke (PÄÄTTYNYT)

Mun juttu- meidän tulevaisuus-hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten hyvinvointia muun muassa tukemalla heidän hakeutumistaan koulutukseen ja työelämään. Hankkeessa edistettiin erityisesti nuorten harrastamista, koulunkäyntiä ja opiskelua. Työpajat edesauttoivat työhön hakeutumista, osallistumista ja osallisuuden tunnetta. Toisaalta pyrittiin rakentamaan uudenlainen sektorirajat ylittävä yhteistyöverkosto nuorten kanssa toimivien ammattilaisten välille. Tämän monialaisen palveluverkoston luomisen tarkoituksena oli vahvistaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä saada nuorten ääni kuuluville verkoston keskuudessa.

Oppimista ilmiöiden ja elämysten kautta -hanke (PÄÄTTYNYT)

Opetushallituksen rahoittama sekä HY+:n ja Outward Bound Finlandin toteuttama opettajien täydennyskoulutushanke Oppimista elämysten ja ilmiöiden kautta toteutettiin keväällä 2018. Opintokokonaisuuden laajuus oli 5 opintopistettä ja kolmen lähijakson aikana tutustuttiin elämyspedagogiikan teoriaan, elämyspedagogiikan soveltamiseen ilmiöpohjaisen oppimisen tukena sekä toteutettiin mini OB-kurssi. Opintojakso toteutettiin pääkaupunkiseudulla sekä Päijät-Hämeen alueella.

Koulutuksen tavoitteena oli tukea opettajia toteuttamaan opetus- ja kasvatustyötä uuden OPS:n mukaisesti, kouluttamalla heitä hyödyntämään elämyspedagogisia menetelmiä työssään. Koulutus tarjosi koulutukseen osallistuville työvälineitä elämyspedagogiikan hyödyntämiseen ilmiöpohjaisen oppimisen osana, yli oppiainerajojen, erityisesti luonnonympäristössä. Opintojakson avulla haluttiin tarjata osallistujille menetelmiä oppilaiden kokonaisvaltaisen kasvun sekä identiteetin vahvistamiseen.

bottom of page