top of page
Etsi
  • Elina Elme

Global Impact Report 2022


Outward Bound Finland on osa kansainvälistä Outward Bound koulujen verkostoa, joka toimii tällä hetkellä 34 maassa kuudella mantereella. Vuodesta 2020 Outward Bound International on kerännyt toiminnan vaikuttavuuden dataa kouluista ympäri maailman ja uusin raportti kokoaa yhteen datan 20:stä koulusta yli 5000 osallistujalta.


YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 tavoitteet toiminnassamme


Jatkuvasti kasvavien sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten haasteiden äärellä, Outward Bound koulujen merkitys yksilöiden kasvun ja kehityksen tukena, on entistäkin tärkeämpää. Vaikuttavuutta mitataan viiden eri osa-alueen kehittymisellä; myötätunto, resilenssi, itsetuntemus, ympäristövastuu ja sosiaalinen kompetenssi. Kaikki nämä osa-alueet ovat läheisesti yhteydessä YK:n Kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteisiin. Päämääränämme on aktiivisen kansalaisen haastaminen kehittymään ja kasvamaan sekä vahvistamaan kestävän hyvinvoinnin kokemusta. Erityisesti eriarvoisuuden vähentämiseen (SDG 10), koulutukseen (SDG 4), tasa-arvoon (SDG 5), vastuulliseen kuluttamiseen (SDG 12), maanpäälliseen elämään (SDG 15) ja kestäviin kaupunkeihin (SDG 11) liittyvien tavoitteiden edistäminen ovat keskeisiä osia Outward Bound koulujen toiminnassa.


Sosiaalisesti kestävä kehitys edellyttää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, perusoikeuksien ja elämän perusedellytysten toteutumista, riittävää toimeentuloa, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vahvistamme toiminnallamme yksilön mahdollisuuksia hyvään ja tasa-arvoiseen elämään ja teemme tinkimättömästi työtä sen puolesta ettei yksikään nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta. Toimintamme tavoitteessa kiteytyy eriarvoisuuden vähentäminen; jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus löytää oma potentiaalinsa ja vahvuutensa ja kokea olevansa merkityksellinen ja arvokas. Vahvistamme osallistujissaan niitä metataitoja, jotka auttavat sopeutumaan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Meillä nuoret oppivat kokemalla, osallistumalla ja tekemällä aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Outward Bound koulujen toiminta vahvistaa osallistuvien luontosuhdetta, ekososiaalista sivistystä sekä luonnon monimuotoisuuden arvostusta. Luontoympäristöt ovat osana toimintaamme niin, etteivät luonnon ainutlaatuisuus tai ympäristön kantokyky vaarannu. Pystymme avaamaan toiminnallamme kestävän kehityksen keskinäisriippuvuuksia, jotta osallistujat huomaavat kuinka asioiden, tekojen ja tapahtumien välillä on yhteyksiä ja kuinka voimme näihin valinnoillamme vaikuttaa. Yhdessä toimiminen ja yhteinen vuorovaikutus osallistujien välillä myös rikastaa ja monipuolistaa ajattelua luoden uusia toimintamalleja ja ajattelumalleja. Toimintamme luo mahdollisuuksia toimia kestävästi antaen tukea, tietoutta, välineitä ja ajatusmalleja kestävyystoimintaan luoden paikkoja kestävän elämän rakentumiselle, voimaantumiselle, osallisuudelle sekä ajattelun muutokselle.

Global Impact Report 2022 tulokset tiivistetysti:


  • 82 % osallistujista koki oman resilienssinsä vahvistuneen

  • 81% osallistujista koki itsevarmuutensa kohentuneen

  • 80% osallistujista koki empatiataitojensa vahvistuneen

  • 77% osallistujista koki sosiaalisten taitojensa vahvistuneen

  • 84% osallistujista koki ympäristövastuun vahvistuneen


Pääset tutustumaan raporttiin ja toimintamme vaikuttavuuteen tarkemmin täältä; Global Impact Report 2022 .


Lisää tietoa Outward Bound koulujen ympäristövastuusta voit lukea Enviromental Charter:sta ja NB-Posters-A3-FINAL-HR-V3.pdf (outwardbound.net).

コメント


bottom of page