Löydä oma lähteesi VOL 3

Aika: 23-27.10.2017

Paikka: Turponsaari, Savonlinna

Kohderyhmä: Nummelan 8H -luokka

 

Projektin tavoitteet

Kurssin tarkoituksena oli tutustuttaa nuoret suomalaisuuden historiaan tutkimalla kivikautista elämäntapaa sekä tukea oppilaiden ihmisenä kasvua yksilöinä ja ryhmänä, opettamalla heille luonnossa liikkumisessa vaadittavia perustaitoja. Kurssin aikana oppilaat tekivät kirkkovenevaelluksen Savonlinnassa sijaitsevaan Turponsaareen, josta on löydetty kivikautista asutusta.

Tiedolliset ja kokemukselliset tavoitteet:

 • Mesokautinen Suomi ja eläminen kivikaudella
 • Jokamiehenoikeudet
 • Suunnistaminen,  navigointi ja liikkuminen vesillä
 • Hätämajoittumisen perusteet
 • Lämmin pukeutuminen

Muut tavoitteet

 • Omien  henkisten voimavarojen löytäminen ja aktivoiminen
 • Luokan koheesion vahvistaminen
 • Itsestä ja toisista vastuun kantaminen

 

Mitä tehtiin

Maanantai:

 • ohjaajien oppilastuntemuksen kasvattaminen
 • kurssin kontekstin luominen (kivikautinen Suomi)
 • perustaitojen opettaminen retkeä varten oppilaille

Tiistai:

 • Kirkkovenevaellus Turponsaareen
 • leirityminen ja hätämajoitteen teko
 • päivällinen ja iltapiiri

Keskiviikko:

 • kivikautisten asumuspainanteiden etsiminen ja paikantaminen
 • alaköysirata ryhmähaasteena
 • vapaaehtoistoiminta eli palvelu
 • päivällinen, sauna ja iltapiiri

Torstai:

 • Siivous ja pakkailu
 • Kirkkovenevaellus takaisin leirikeskukseen
 • Varustehuolto ja tarkastukset
 • Päivällinen
 • Kurssijuhlan valmistelu
 • Kurssijulkaisun kirjoittamisen aloittaminen
 • Kurssijuhla
 • Iltapiiri

Perjantai:

 • Aamupiiri
 • Leiriolympialaiset
 • Soolo
 • Pakkaaminen
 • Leirin päätös

Saavutetut tulokset

Kurssi oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut kokonaisuus. Tavoitteenamme oli toteuttaa perinteinen elämyspedagoginen kurssi yhdistettynä ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ryhmä kasvoi turvallisemmaksi joka päivä ja oppilaat uskalsivat syvenevästi kertoa toisilleen omia henkisiä voimavaroja, niiden lähteitä sekä sitä kuinka he saavat valjastettua niitä käyttöönsä sekä nyt että tulevaisuudessa arjessaan. Ryhmä otti kasvavassa määrin vastuuta yhteisistä asioista ja jos ryhmän kanssa toteuttaisi useamman kurssin peräkkäin olisi mahdollista paneutua näihin teemoihin syvemmin.

 

Oppilaita herkistettiin syvenevästi omien henkisten voimavarojen tutkimiseen kurssin aikana, joita reflektoitiin iltapiirien aikana. Oppilaiden erilaisia, haasteellisistakin, kokemuksia nostettiin mieliin iltapiirien aikana ja pohdinta siirrettiin miettimään millaisia henkisiä voimavaroja itse kullakin on ja kuinka niitä voidaan valjastaa käyttöön, sekä kurssin aikana että kurssin jälkeen.

 

Noin 70-% oppilaista kertoi viimeisessä iltapiirissä, että heidän luokkansa ilmapiiri ja yhteishenki on parantunut kurssin aikana. On siis todettavissa, että yhteiset kokemukset olivat lähentäneet oppilaita. Kuitenkin kurssin aikana  oli havaittavissa, että pojat olivat tiiviimmin vuorovaikutuksessa keskenään kuin esimerkiksi tytöt.

Kurssin kuvia on nähtävissä Outward Bound Finlandin instagramissa ja Facebookissa. Löydät ne parhaiten etsimällä #löydäomalähteesi3