Lohjan ryhmäytymisviikko

Aika: 13.-17.11.2017

Paikka: Gunnarlan maja ja Partioniemi, Lohja

Kohderyhmä: Luksian ammatillisen koulun VALMA-ryhmän 12 nuorta

 

Projektin tavoitteet

Viikon tavoitteina oli Valma luokan ryhmäyttäminen; oppia kuinka toimitaan ryhmässä, toisen  huomioonottaminen ja tasavertaisuus. Tämän lisäksi tavoitteena olivat nuorten luontosuhteen palauttaminen, positiivisten luontokokemusten saaminen, erätaitojen oppiminen sekä nuorten itsereflektointi kyvyn ja minäpystyvyyden kehittäminen. Tulevaisuuden tavoitteena oli viikon aikana opittujen asioiden ja taitojen soveltaminen ja siirtäminen arkielämään ja sen haasteisiin.

 

Mitä tehtiin

Viidestä päivästä kolme päivää tapahtui päiväopetuksena Lohjan Gunnarlan majalla ja kaksi yön yli retkenä Lohjan Partioniemessä. Sen lisäksi ennen ryhmätymisviikkoa pidettiin ennakkotapaaminen, jossa käytiin läpi viikon ohjelma, tarvittavia varusteita ja vaatetusta ja esiteltiin paikat joissa viikko vietetään.

 

Päivät alkoivat aamupiirillä ja tulevan päivän läpikäymisellä. Päivän aikana tutustuttiin ryhmään ja ohjaajiin erilaisten elämyspedagogisten ryhmäytymisharjoitteiden avulla. Ryhmässä toimiminen, ongelmanratkaisu ja reflektiot sekä luonnossa liikkumisen oppiminen olivat osa jokaista päivää. Jokainen ryhmäläinen oppi jotain uutta ja positiivisia luontokokemuksia tuli päivittäin. Päivien aikana opeteltiin aina jokin uusi retkeilytaito, joita tarvittiin kyseisten päivien aikana, sekä ryhmäytymisviikon huipentumiseen yön yli retkellä.
Opeteltu taitoja olivat tulenteko, puukon ja kirveen käyttö, trangian käyttö, nokipannukahvien teko, teltan pystytys, makuupussissa nukkuminen, suunnistaminen, kartanluku, puolijoukkueteltan pystytys ja saunan lämmitys.

 

Saavutetut tulokset

Koko ryhmän ryhmäyttäminen ei toteutunut, sillä ryhmäkoko vaihteli päivittäin neljän ja kahdentoista välillä joka vaikutti ja muutti ryhmädynamiikkaa joka päivä vähän erilaiseksi. Ryhmästä neljä samaa ryhmäläistä osallistui lähes jokaiseen päivään ja heidän välillään oli kuitenkin havaittavissa pientä ryhmäytymistä. Jatkossa sitouttaminen osallistumiseen helpottaisi ryhmää sekä ohjaajia ja voisi tuoda kauaskantoisempia tuloksia.

Haastavinta oli perustella harjoitusten ja tekemisen tarkoituksenmukaisuutta nuorille, sillä ympäristö tarjosi mahdollisuuden sisätilaan, sähköön ja juoksevaan veteen. Tätä kautta motivointia ja tehtävän asettelua piti miettiä paljon etukäteen.
Muutos alkuviikon kommunikoimattomuudesta parani ja yhdessä toimiminen kehittyi, vaikka pienet kuppikunnat pysyivät, eikä oma-aloitteisesti lähdetty toimimaan muun kuin oman kaverin kanssa. Oma-aloitteisuus kuitenkin kasvoi loppuviikkoa kohden.

Viikon päätavoite, ryhmäytyminen, vaihtui viikon aikana yksilön positiivisen kokemuksen korostamiseksi. Nuorista harva oli etukäteen kokeillu halkojen pilkkomista, nuotion sytyttämistä tai ruuanlaittoa trangialla, joten tavoitteet uusien retkeilytaitojen oppimisesta täyttyivät hienosti, sillä jokainen pystyi tekemään edellä mainitut itsenäisesti viikon lopulla.

Itsereflektointi jäi pintapuoliseksi, mutta kehittyi kuitenkin ensimmäisten päivien “ihan ok päivä” -fiiliksistä viimeisten päivien jo kokonaisiksi keskusteluiksi nuorten ja ohjaajien välillä.