Taide- ja elämyspedagogiikka lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjinä 5 op

Koulutuksen keskeisinä teemoina ovat sosiokulttuurinen innostaminen, elämys- ja taidepedagogisten menetelmien merkitys kohtaamisen mahdollistajana sekä ryhmien ja yhteisöjen vahvistajana.

Koulutuksen aikana perehdytään myös kokemusten merkitysten avaamiseen ja reflektointiin, ryhmien psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden vahvistamiseen sekä elämyspedagogisten menetelmien monipuoliseen soveltamiseen osana eri-ikäisten ihmisten kanssa tehtävää kasvatustyötä.
Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen henkilöstölle. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle maksuton.

 

Tavoitteet:

 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen
 • Opetus- ja kasvatushenkilöstön osaamisen lisääminen luonto- ja taidepohjaisiin menetelmiin liittyen
 • Ryhmäytymisen, ryhmädynamiikan, ryhmien psyykkisen turvallisuuden ja toiminnan edistäminen, lasten ja nuorten toimijuuden vahvistaminen
 • Osallisuuden edistäminen ja osallisuustyökalujen soveltaminen
 • Ammatillisen reflektoinnin ja toisilta oppimisen edistäminen
 • Elämys- ja seikkailupedagogisten menetelmien soveltaminen ja kokemuksellisuuden merkityksen avaaminen
 • Erityispedagogiikan tukeminen
 • Sosiaalisen kestävyyden edistäminenKoulutuksen laajuus on viisi (5) opintopistettä ja se toteutetaan hybridimallilla siten, että se sisältää sekä verkko- että lähiopetusta, verkkoon valmiiksi tuotettuihin materiaaleihin tutustumista ja omaan työhön sovellettavia oppimistehtäviä ja vertaisarviointia. Opiskelijoilla on opetuksen ja oppimisen tukena Moodle-verkko-oppimisympäristö ja koulutuksen aikaista työskentelyä tuetaan ja ohjataan muun muassa säännöllisten verkkokeskustelujen ja ohjauswebinaarien avulla.

Osa koulutuksesta toteutetaan englannin kielellä.

 

AIKATAULU JA OHJELMA

Ennakkotehtävä ennen 1. lähiopetuspäivän alkua

1. opetuspäivä to 8.9.2022 klo 9:00 – 16:00

 • Ryhmäytyminen sekä koulutuksen rakenne, tavoitteet ja käytännön asiat
 • Ennakkotehtävän purku
 • Turvallisen ryhmän rakentamisen ja elämyspedagogiikan teoriaa

2.  opetuspäivä pe 9.9.2022 klo 9:00 – 16:00

 • Prosessidraama
 • Omien kehittämisprojektien käynnistäminen (kehittämisprojektit tehdään pareittain/ryhmässä)

3. opetuspäivä to 6.10.2022 klo 9:00 – 16:00

 •   Luontolähtöiset menetelmät (toteutetaan maastossa)


4.  opetuspäivä pe 7.10. klo 9:00 – 16:00

 • Draama- ja taidetyöskentelyä, sisältäen myös teoriaopetusta


5. opetuspäivä pe 11.11.2022 klo 9:00 – 16:00

 • Kehittämisprojektien esittely, ryhmäprosessin päätös


Huom! Ohjelma on alustava ja tarkentuu myöhemmin

Kuhunkin toteutukseen voidaan ottaa enintään 20 osallistujaa hakumenettelyllä ja ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että koulutusryhmissä on kattavasti osallistujia niin varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta kuin ammatillisesta opetuksesta. Huomioithan, että osallistujat sitoutuvat suorittamaan koko viiden opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.


Haku Vierumäellä järjestettävään koulutustoteutukseen päättyy 21.8.2022 mennessä;  https://hyplus.helsinki.fi/koulutus/taide-ja-elamyspedagogiikka-lasten-ja-nuorten-osallisuuden-ja-hyvinvoinnin-edistajina-s22/

 

KOULUTTAJAT

Pääkouluttaja Kaisa Pietilä on psykoterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja ja erityisluokanopettaja. Hän on käyttänyt kokemuksellisia menetelmiä työssään kasvatuksen ja kuntoutuksen kentällä yli 15-vuoden ajan. Kaisa on osa Outward Bound Finland ry -yhteisöä, joka edistää elämyspedagogiikan, seikkailukasvatuksen ja kokemuksellisen oppimisen käyttöä Suomessa.

Riikka Puhakka on akatemiatutkija ja dosentti, joka työskentelee Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelmassa Helsingin yliopistossa Lahden yliopistokampuksella. Hän tutkii Suomen Akatemian rahoittamassa NATUREWELL-hankkeessa, miten luonto vaikuttaa nuorten kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Paavo Heinonen on luontoliikunnan opettaja Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä. Hänen erikoisalanaan on luontoliikunta sekä seikkailukasvatus opetus- ja ohjaustyössä.

Anne Pässilä on erikoistutkija LUT-yliopistossa, jossa hänen tutkimusalansa on käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta. Hän on erikoistunut taidelähtöisten menetelmien soveltamiseen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteena on osallisuus ja osallistavat toimintakäytänteet.

Allan Owens on professori Chesterin yliopistossa ja RECAP – Research in to Education, Creativity and the Arts through Practice -tutkimuskeskuksen johtaja. Hänen erikoisalanaan on draamakasvatus ja pre-text draama. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, miten draamassa luodaan tiloja ymmärtämiselle (creating spaces for understanding).

Aika: 8.09.2022 - 11.11.2022

Paikka: Vierumäki

Hinta: Maksuton

1.12.2017

Eräensiapua halki Suomen

1.12.2017

Löydä oma lähteesi 3 –...

27.6.2017

Top tur kurssilla

23.4.2017

Touch of Tuntsa 2017

Ilmoittautuminen kurssikuvauksessa olevan Lyyti-ilmoittautumislinkin kautta.