Kokemuksellinen oppiminen ja ohjaaminen 3 op

Kokemuksellinen oppiminen perustuu oppijan kokemuksiin ja itsereflektioon eli kykyyn arvioida omia kokemuksiaan ja omaa oppimistaan uuden oppimisen pohjaksi. Kokemuksellisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on kokemusten ja niiden erilaisten merkitysten ymmärtämistä, mikä antaa mahdollisuuden mielikuvien ja konkreettisten tekemisten muuttamiseen, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen ja ”minän” kasvun. Kokemuksellinen oppiminen on oppijaa monipuolisesti koskettava ja aktivoiva toiminnallinen prosessi, joka käyttää hyväkseen eri aistikanavia, tunteita, muistoja, elämyksiä, mielikuvia ja mielikuvitusta – kokemuksia. Keskeistä on persoonallisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen sekä oppijan itsetuntemuksen lisääminen, tietoisuus omasta oppimisesta ja oppimaan oppiminen sekä käsitykset oppimisen kohteista.

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kokemuksellisen oppimisen käsitteisiin, käytäntöihin ja soveltamiseen. Tällä opintojaksolla kehität myös kykyäsi ohjata ja opettaa, arvioida ja tukea ohjattaviasi. Opintojakso sopii kaikille, jotka työskentelevät tai opiskelevat ohjaus-, kasvatus-, koulutus-, valmennus-, kuntoutus- tai hoitoalalla sekä ovat kiinnostuneita kokemuksista ja kokemuksellisuudesta osana oppimista ja kasvua.

 

Opintojakson toteutus: 

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelu on itsenäistä työskentelyä, vertaiskommentointia sekä keskusteluja oppimisalustalla. Opintojakso sisältää kolme oppimistehtävää sekä yhdeksän (9) ”leirituli-istuntoa”, jotka koostuvat miniluennoista, oppimisen työstämisestä pienryhmissä sekä opitun konkretisoimista opiskelijoiden omiin työ/elämään liittyen. Kukin leirituli kestää 1,5 tuntia ja ne järjestetään aina tiistaisin klo 16.00-17.30,  aikavälillä 12.4.-7.6.2022. Leiritulet ovat opiskelijalle erinomaisen tärkeitä oppimisen paikkoja ja olisi tärkeää, että opintoihin ilmoittautunut opiskelija pystyisi osallistumaan kaikkiin näihin kokoontumisiin.

 

Opintojakson oppimistavoitteet: 

  • opiskelija ymmärtää kokemuksellisen oppimisen peruskäsitteet ja oppii käyttämään niitä käytännössä.
  • opiskelija ymmärtää omakohtaisten ja yhteisten kokemusten sekä refleksiivisyyden merkityksen osana oppimisprosessia.
  • opiskelija ymmärtää erilaisten kokemusten merkityksen ohjattavien voimaannuttamisessa, aktivoinnissa, itseohjautuvuuden lisäämisessä, tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.
  • opiskelija ymmärtää ohjaajan tai kasvattajan roolin osana ohjattavien toimijuuden ja ihmisyyteen kasvattamisen prosessia.

 

llmoittautuminen 15.3.2022 mennessä;

https://www.lyyti.in/Kokemuksellinen_oppiminen_ja_ohjaaminen_3_op_0264

Opintojaksolle mahtuu mukaan 25 opiskelijaa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle maksuton.

Kouluttajana opintojaksolla toimii liikuntasosiologi, FT, Arto Tiihonen. Tiihonen on tutkinut kokemuksia eri elämän aloilla (mm. liikkuminen, vapaaehtoistoiminta, toimintakyky, aktivointi),  kehittänyt kokemuksellisuuskäsitteistöä sekä erilaisia hyviä käytäntöjä monissa TKI-hankkeissa,  kirjoittanut runsaasti artikkeleita ja blogeja, ohjannut opinnäytteitä ja luennoinut aiheesta. Tiihonen on Outward Bound Finlandin hallituksen jäsen sekä seikkailukasvatusverkoston kehittämisryhmän vetäjä.

 

 

 

Aika: 12.04.2022 - 7.06.2022

Paikka: Verkko-oppimisympäristö

Hinta: Maksuton

1.12.2017

Eräensiapua halki Suomen

1.12.2017

Löydä oma lähteesi 3 –...

27.6.2017

Top tur kurssilla

23.4.2017

Touch of Tuntsa 2017

Ilmoittautuminen kurssikuvauksessa olevan Lyyti-ilmoittautumislinkin kautta.