Kokemuksellinen oppiminen ja ohjaaminen 3 op 15.3-15.5.2021

Kokemuksellinen oppiminen perustuu oppijan kokemuksiin ja itsereflektioon eli kykyyn arvioida omia kokemuksiaan ja omaa oppimistaan uuden oppimisen pohjaksi. Kokemuksellisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on kokemusten ja niiden erilaisten merkitysten ymmärtämistä, mikä antaa mahdollisuuden mielikuvien ja konkreettisten tekemisten muuttamiseen, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen ja ”minän” kasvun. Kokemuksellinen oppiminen on oppijaa monipuolisesti koskettava ja aktivoiva toiminnallinen prosessi, joka käyttää hyväkseen eri aistikanavia, tunteita, muistoja, elämyksiä, mielikuvia ja mielikuvitusta – kokemuksia. Keskeistä on persoonallisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen sekä oppijan itsetuntemuksen lisääminen, tietoisuus omasta oppimisesta ja oppimaan oppiminen sekä käsitykset oppimisen kohteista.

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kokemuksellisen oppimisen käsitteisiin, käytäntöihin ja soveltamiseen. Tällä opintojaksolla kehität myös kykyäsi ohjata ja opettaa, arvioida ja tukea ohjattaviasi. Opintojakso sopii kaikille, jotka työskentelevät tai opiskelevat ohjaus-, kasvatus-, koulutus-, valmennus-, kuntoutus- tai hoitoalalla sekä ovat kiinnostuneita kokemuksista ja kokemuksellisuudesta osana oppimista ja kasvua.

Opintojakson toteutus: 

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelu on itsenäistä työskentelyä, vertaiskommentointia sekä keskusteluja oppimisalustalla. Opiskelua tukevat oppimisympäristössä olevat materiaalit, kuten artikkelit, kirjat, videot, podcastit ja muu materiaali opiskeltavasta aiheesta. Opintojakso kestää 8 viikkoa ja se koostuu, neljästä eri oppimiskokonaisuudesta, joissa opiskelija opiskelee myös käytännössä kokemuksellisen oppimisen periaatteita. Opintojakson aikana ryhmä kokoontuu vuorovaikutteisiin webinaareihin 3-4 kertaa arki-iltoina, webinaarien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Opintojakson oppimistavoitteet: 

  • opiskelija ymmärtää kokemuksellisen oppimisen peruskäsitteet ja oppii käyttämään niitä käytännössä.
  • opiskelija ymmärtää omakohtaisten ja yhteisten kokemusten sekä refleksiivisyyden merkityksen osana oppimisprosessia.
  • opiskelija ymmärtää erilaisten kokemusten merkityksen ohjattavien voimaannuttamisessa, aktivoinnissa, itseohjautuvuuden lisäämisessä, tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.
  • opiskelija ymmärtää ohjaajan tai kasvattajan roolin osana ohjattavien toimijuuden ja ihmisyyteen kasvattamisen prosessia.

llmoittautuminen 1.3.2021 mennessä. Kouluttaja valitsee opintojaksolle 25  opiskelijaa soveltuvuuden mukaan. Opintojakson laadukkaan sisällön ja toteutuksen vuoksi, ryhmäkoko opintojaksolla on maltillinen ja kaikkia halukkaita emme valitettavasti voi ottaa mukaan kurssille. 

Kouluttajana opintojaksolla toimii Outward Bound Finland:n asiantuntija Arto Tiihonen, jonka erityisosaamista ovat kokemuksellisuus ja kokemuksellinen oppiminen.

 

 

 

Aika: 15.03.2021 - 15.05.2021

Paikka: Verkko-oppimisympäristö

Hinta: Maksuton

1.12.2017

Eräensiapua halki Suomen

1.12.2017

Löydä oma lähteesi 3 –...

27.6.2017

Top tur kurssilla

23.4.2017

Touch of Tuntsa 2017

Outward Bound Finlandin Ilmoittautumislomake (ammattilaiskurssit)

Ilmoittaudu Outward Bound Finland ry:n retkiin ja koulutuksiin sähköisesti. Ilmoittautuminen on sitova. *Pakollinen

Olen lukenut, ymmärtänyt sekä hyväksynyt kurssin osallistumis- ja peruutusehdot. *